Карта спеціальності

126 Інформаційні системи та технології (Інтелектуальний аналіз даних)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  126 Інформаційні системи та технології
 • Освітня програма: 

  Інформаційні системи та технології 

   

 • Шифр і галузь знань:  12 Інформаційні технології
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр з інформаційних систем та технологій, аналітик комп'ютерних систем

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 40 осіб

 • Державне замовлення: 

  у 2018 році - 7 місць денної форми навчання

 • Вартість навчання: 

  денна форма навчання - 14000 грн./рік

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта (на базі ЗНО), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети ЗНО та вагові коефіцієнти: 

  українська мова і література – 0,3 (мінімальний бал – 100);

  математика – 0,4 (мінімальний бал – 100);

  фізика або іноземна мова – 0,2 (мінімальний бал – 100);

  атестат – 0,1

 • Конкурсний відбір:  для вступників за скороченим терміном навчання на 3 роки - співбесіда + фаховий іспит
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика, Виробнича переддипломна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, завершена навчальна програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - знання та розуміння апарату математичного аналізу, лінійної алгебри, геометрії, дискретної математики, теорії ймовірностей, програмування, комп’ютерного та математичного моделювання, інтелектуальної обробки даних, системного аналізу і проектування, інформаційного менеджменту, системної інтеграції і адміністрування, управління ІТ-проектами, архітектури підприємств та IT-інфраструктури;

  - володіння теоретичними і методологічними основами та інструментальними засобами створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; вміння забезпечити розбудову інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління;

  - вміння використовувати сучасні теорії організації баз даних, принципи і технології їх проектування, проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них;

  - вміння проектувати інформаційні web-ресурси, структурувати інформацію для її публікації на web-ресурсах, використовувати основні протоколи Internet; вміння використовувати сучасні теоретичні основи проектування, інструментальні засоби та технології створення та супроводження кросплатформних інформаційних систем;

  - здатність ефективно формувати стратегії проектування, визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності; уміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем;

  - здатність формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики інформаційних технологій і систем; здатність проводити розробку і дослідження методики аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування інформаційних систем і технологій; здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунто­вувати вибір структури, алгоритмів та способів циркулювання інформації в інформаційних системах;

  - здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних харак­теристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов.

 • Працевлаштування: 

  - фахівець з інформаційних технологій (3121);

  - фахівець з розроблення комп’ютерних програм (3121);

  - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (3121);

  - технік-програміст (3121)

   

 • Гарант освітньої програми: 

  к.т.н., доцент Красношлик Н.О

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році