Главная страница » Викладацький склад » Ткаченко Анна Валеріївна

Ткаченко Анна Валеріївна

  • Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: av_tkachenko7@ukr.net
  • Наукові інтереси: дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю.
  • Дисципліни: «Оптика», «Фізика атома», «Шкільний курс інформатики та методика його викладання», «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі», «Методика навчання фізики та астрономії у старшій школі», «Методика навчання інформатики у сучасній школі».

Наукова біографія


У 2002 р. закінчила фізичний факультет Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Фізика» і здобула кваліфікацію: фізик, викладач фізики, вчитель основ інформатики.
2006-2009 рр. – навчалася в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію „Навчальний фізичний експеримент з оптики як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики.
З 2003 р. і до сьогодні — працює на кафедрі фізики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Офіційний опонент дисертації Григорчука Олександра Михайловича «Система задач як засіб професійно орієнтованого навчання фізики в будівельних коледжах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (захист — травень 2021 р.).

Офіційний опонент дисертації Барканова Артема Борисовича «Професійно орієнтоване навчання фізики студентів агротехнічних коледжів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)  (захист — жовтень 2020 р.).

Офіційний опонент дисертації Петруньок Тетяни Станіславівни «Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)  (захист — жовтень 2020 р.).

Офіційний опонент дисертації Ковальова Сергія Григоровича «Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) ( захист — 2014 р.).

Офіційний опонент дисертації Соменка Дмитра Вікторовича «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (2015 р.);

Голова експертної групи при проведенні акредитаційної експертизи освітньої програми Середня освіта (фізика, інформатика) за 2 рівнем вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ID  у ЄДЕБО 2261, справа № 1683/ АС-21) (НАЗЯВО наказ № 1732-Е від 30.09.2021 р.).

Голова експертної групи при проведенні акредитаційної експертизи освітньої програми Середня освіта (фізика) за 1 рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному  закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (ID  у ЄДЕБО 22639, справа № 142/ АС-21) (НАЗЯВО наказ № 152-Е від 29.01.2021 р.).

Експерт експертної групи при проведенні акредитаційної експертизи освітньої програми Фізика та астрономія  за 3 рівнем вищої освіти у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна  (ID  у ЄДЕБО 3672) (НАЗЯВО наказ № 1243-Е від 08.09.2020 р.).

Експерт експертної групи при проведенні акредитаційної експертизи освітньої програми Фізика та астрономія  за 3 рівнем вищої освіти у Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (ID  у ЄДЕБО 38665) (НАЗЯВО наказ № 1246-Е від 08.09.2020.).

Голова експертної групи при проведенні акредитаційної експертизи освітньої програми Середня освіта (фізика) за 1 рівнем вищої освіти у Житомирському національному університеті ((ID  у ЄДЕБО 30634, справа № 253/АС-20) (НАЗЯВО наказ № 252-Е від 05.03.2020.).

Керівництво постійно діючою студентською проблемною групою “Засоби і технології сучасного навчального середовища з фізики та інформатики”.

Член лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка http://ldf-kr.at.ua

Публікації:

1. Ткаченко А.В. Лабораторний практикум з оптики / Ткаченко А.В., Богатирьов О.І. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 144 с.

2. Ткаченко А.В. Оптика. Фізика атома. Фізика ядра./ Ткаченко А. В., Кулик Л.О., Христенко Т. М., Богатирьов О. І. Навчально-методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, – 2011. – 53 с.

3. Ткаченко А. В. МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА / Кулик Л.О., Христенко Т.М., Ткаченко А. В., Богатирьов О. І., Навчально-методичний посібник для студентів інженерних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с.

4. Ткаченко А. В. Таблиці основних фізичних величин /Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А. В. та ін. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – 292 с.

5. Ткаченко А.В. Оптика: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних ВНЗ / А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов, Л.О. Кулик. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014.–88 с.

6. Atamanchuk P. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / P. Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 28-32. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».

7. Podoprygora N. How the Cycle of Scientific Knowledge is Reflected in the Course of Solid State Physics: the Effect of Magnetic Flux Quantization / N. Podoprygora1, A. Tkachenko// American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 61-69. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».

8. Ткаченко А.В. Дидактичні основи проєктування модульних контрольних робіт з оптики у тестовій формі для визначення програмних результатів навчання студентів ЗВО / Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 15. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2021. С. 99-108.

9. Ткаченко А.В., Романенко Т.В. Особливості використання технології змішаного навчання студентів в освітньому процесі університету / Наукові записки /Ред. кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 198. – Серія: Педагогічвні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2021. ­– С. 175-181.

10. Ткаченко А.В., Кулик Л.О. Формування готовності майбутніх вчителів фізики та інформатики до реалізації принципу інтеграції знань засобами ІКТ у сучасній школі / Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 26. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С.115-119.

11. Ткаченко А.В. Реалізація контрольно-оцінювальної складової фахової підготовки майбутніх вчителів фізики / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 169. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 77-82.

12. Ткаченко А.В. Інтерактивні методи навчання у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного профілю /А.В. Ткаченко, Ю.В. Рудніцька // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 169. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С.188-193.

13. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А.В. Фізика атома. Розрахунково-графічні роботи: [навч.-метод. посібник для студентів фізичних спеціальностей ] / О.І. Богатирьов, – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 68 с.

14. Ткаченко А.В. Оптика: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних ВНЗ] / А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов, Л.О. Кулик. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 88 с.

15. Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Богатирьов О.І. Механіка: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних університетів]. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 84 с.