Главная страница » Викладацький склад » Король Ярослав Дмитрович

Король Ярослав Дмитрович

  • Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: king@cdu.edu.ua
  • Наукові інтереси: експериментальні дослiдження дифузійних процесів і фазових трансформацій у сплавах, дослідження in situ твердофазних реакцій в полішаруватих фольгах, вивчення синтезу нанокристалів пентаоксиду ваналію для літій-іонних батарей
  • Основні методи дослідження: рентгенівська дифрактометрія, електронна мікроскопія, рентгеноспектральний аналіз
  • Дисципліни: «Основи сучасної еелектроніки», «Техніка фізичного експерименту», Фізичні методи дослідження матеріалів

Наукова біографія

1978-1987 р. Черкаський державний педагогічний інститут, інженер кафедри фізики.
1987-1989 р. Інститут металофізики АН УРСР, стажер-дослідник.
1989-1991 р. Черкаський державний педагогічний інститут, асистент кафедри фізики.
1991-1993 р. Інститут металофізики АН УРСР, аспірант.
1993- 2005 р Інноваційна діяльність у недержавних науково-виробничих структурах.
2005-2006 р. Черкаський національний університет ім.. Б.Хмельницького, ст. науковий співробітник кафедри теоретичної фізики.
2006 р. захищена дисертаційна робота «Умови формування структур з ближнім порядком у розташуванні дефектів пакування в кобальтових сплавах з елементами заміщення», спеціалізована вчена рада Інститут металофізики АН УРСР.
2006 р. і дотепер — завідувач навчально наукового центру фізико-хімічних експериментальних досліджень Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького.
З 2007 р. – викладацька діяльність на посаді доцента кафедри органічної хімії ЧНУ, з 2009 р. – доцента кафедри фізики університету.

Патент на корисну модель UA 114925 U. Спосіб одержання наночастинок срібла на основі політіоціангідрохінону / Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я. Д. // МПК (2017.01) B82B 3/00 Власник ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – u2016 10261; заявл. 10.10.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. № 6.

Патент на корисну модель UA 122971 U. Інструментально-програмний комплекс для вимірювання параметрів фронту реакції самопоширюваного високотемпературного синтезу в реакційній мультишаровій наноперіодичній фользі / Король Я. Д., Гусак А. М., Запорожець Т. В. // МПК (2017.01) G01N 21/00 Власник ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – a2017 00342; заявл. 12.01.2017; опубл. 12.02.2018; Бюл. № 3.

Seventh Framework Programme of the European Community FP7-PEOPLE-2013-IRSES – Marie Curie Action «International Research Staff Exchange Scheme». Project Title «Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact» (Grant Agreement: PIRSESGA-2013-612552), 2014-2018.

Участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Член Українського фізичного товариства

Публікації:

1. Татарчук Є.В., Король Я.Д. Гомогенізація бінарної порошкової системи Co-Ni. // Вісник Черкаського національного університету. − 2008. − Випуск 141. − Серія “Фізико-математичні науки”. − С. 113-116.

2. Король Я.Д. Особливості формування та розпаду розпаду пересичених сплавів Pb-Sn / Вісник Черкаського національного університету. − 2010. − Випуск 185. − Серія “Фізико-математичні науки”. − С. 47-52.

3. O.M.Lavrynenko, Ya.D. Korol, S.V. Netreba, V.A. Prokopenko Кinetic regularity of the formation of Fe (II)–Fe (III) LDH structures (green rust) on the steel surface in presence of the FeSO4 and Fe2(SO4)3 water solution/ Хімія, фізика та технологія поверхні». 2010. Т. 1. № 3. С. 338–342

4. Галаган Р.Л., Шишкіна С.М., Король Я.Д Патент 95192, Україна. МПК11 В22F 9/16. Наноструктуровані поліметалічні композити на основі паладію з перехідними металами та спосіб одержання таких композитів/ Бюл. № 13., 11.07.2011

5. O.M.Lavrynenko, S.V. Netreba, V.A. Prokopenko, Ya.D. Korol The influence of the pH value and the cation composition of dispersion medium on the formation of iron-oxygen structures on steel surface/ Хімія, фізика та технологія поверхні. -2011. — Т.2., № 1. — С. 93–100.

6. Перекос А. Є., Король Я. Д. О влиянии магнитного поля на кинетику растворообразования в порошковой смеси 50%Cu+50%Ni // Металлофизика и новейшие технологии. – №10. – 2008.

7. Бойко В. І., Король Я. Д., Шафорост Ю. А. Утилізація забруднених маточних розчинів виробництва капролактаму на ВАТ «Азот» // Тернопільський національний педагогічнийй університет імені В. Гнатюка, Наукові записки. Серія: Хімія. – Випуск 15. – 2009. – с.45-50.

8. Король Я. Д., Нікітенко Р. M. Деформаційно стимульований розпад пересичених сплавів Pb-Sn // Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки». – Випуск 171. – 2009. – C.77–81.

9. Билан А. В., Осипенко В. И., Ступак Д. О., Король Я. Д. Особенности формирования микрогеометрии и физических свойств поверхностных слоев стали при электроэрозионной вырезной обработке и последовательной электроэрозионной и электрохимической обработке проволочным электродом // Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ», ISSN 1561-6908, Республика Казахстан. – №12 (48). – 2012. – C.27–34.

10. Шафорост Ю. А., Мірошніченко К. А., Герасимюк І. О., Король Я. Д. Вплив умов синтезу високотемпературних надпровідних матеріалів складу RBa2Cu3Oy (де R – Y, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho) на значення кисневого індексу // Вісник ЧНУ Серія “Хімічні науки”. – №14(227). – 2012. – C.11–16.

11. Галаган Р. Л., Шишкіна С. М., Король Я. Д, Мінаєв Б. П. Спосіб одержання наночастинок золота стабілізованих синтетичними гуматами // Патент 67022, Україна. МПК7 В82В 3/00. Бюл. № 2., 25.01.2012

12. Zaporozhets T. V., Gusak A. M., Korol Ya. D.and Ustinov A. I. Inverse problem for SHS multilayer nanofoils: prediction of process parameters for single-stage SHS reaction // International Journal of Self-Propagating Hight-Temperature Synthesis. – Vol.22, No.4. – 2013. – P.222-231.

13. Король Я. Д, Сторожук H. В. Кристалічні особливості напилених шарів важких металів // Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – Вип. 16(309). – С. 39–48.

14. Литвин В. А., Митник М. О., Король Я. Д., Галаган Р. Л. Дифрактометричне дослідження структурних особливостей наночастинок заліза та кобальту у складі метал-карбонових нанокомпозитів // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14. Вип.307. – С. 87-91.

15. Литвин В. А., Король Я. Д., Шепетун Л. П., Галаган Р. Л., Яремов П. С., Ільїн В. Г. Піроліз синтетичного кобальт(ІІ) фульвату як спосіб одержання кобальт-карбонового нанокомпозиту та виділення і характеризація його графітоподібної фази // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14. Вип.307. – С. 56-63.

16. Ustinov A. I., Kuzmenko D. N., Kravchuk M. V. and Korol Ya. D. Initiation of thermal explosion in Ti/Al nanofoils // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. – Vol. 24, No. 2. – 2015. – P. 73–78.

17. Литвин В. А., Галаган Р. Л., Король Я. Д. Спосіб отримання нікель-карбонового нанокомпозиту // Патент 109666 , Україна. МПК (2015.01) B82Y 30/00 Бюл.№ 18., 25.09.2015.

18. Morozovych, V.V., Honda, A.R., Lyashenko, Y.O., Korol, Y.D., Liashenko, O.Y., Cserhati, С., & Gusak, A.M. (2018). Influence of copper pretreatment on the phase and pore formations in the solid phase reactions of copper with tin. Металлофизика и новейшие технологии, 40(12), 1649-1673.

19. С.І. Дерев’янко, В.В. Морозович, Я.Д. Король, О.Ю. Ляшенко, Ю.О. Ляшенко. Твердофазні реакції в порошкових паяльних сумішах системи Cu-Sn // Вісник ЧУ, серія фізико математичні науки. – 2017. – №1. – с. 63–77.

20. В.В. Морозович, Ю.О. Ляшенко, Я.Д. Король. Структурний стан гальваноосаджених шарів міді // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2018. – №1. – с. 53–67.

21. А.Р. Гонда, В.В. Морозович, Я.Д. Король, Ю.О. Ляшенко. Фрактальна будова електроосаджених у стохастичних режимах прошарків міді та її вплив на фазоутворення в реакціях з оловом // Вісник ЧУ, серія фізико-математичні науки. – 2019. – №1. – с. 80–95.

22. Морозович В. В. Вплив SMAT обробки поверхні сталі на процес карбонізації / В. В. Морозович, Я. Д. Король, Т. А. Красовський, Ю. О. Ляшенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Фізико-математичні науки. — 2020. — № 1. — С. 44-52.