Главная страница » Викладацький склад » Кулик Людмила Олександрівна

Кулик Людмила Олександрівна

  • Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  • Посада: доцент кафедри фізики
  • Електронна пошта: kulyk1211@vu.cdu.edu.ua
  • Наукові інтереси: методика навчання фізики у закладах загальної середньої та вищої освіти, формування і розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики
  • Дисципліни: «Механіка», «Молекулярна фізика», «Шкільний курс фізики та методика його викладання», «Методика навчання фізики у вищій школі», «Методологія та організація наукових досліджень»

Наукова біографія

1987 р. – закінчила Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізики і математики».
2001-2004 р.р. – навчання в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 13.00.02 – методика навчання (фізика).
2010 р. – захист дисертації на тему: «Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
2011 р. – переведена на посаду доцента кафедри фізики, де і працює по цей час.
2013 р. – присуджено звання доцента кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента дисертацій поданих на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика):
1. Семенишена Руслана Володимирівна (Київ, Нац.пед.ун-т ім.. М.П. Драгоманова, 2015р.)
2. Коваленко Катерина Володимирівна (Київ, Нац.пед.ун-т ім.. М.П. Драгоманова, 2016р.)
3. Демкова Віта Олександрівна ((Київ, Нац.пед.ун-т ім.. М.П. Драгоманова, 2020р.)
4. Косогов Іван Георгійович (Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2020р.) 5. Колесникова Оксана Анатоліївна (Київ, Нац.пед.ун-т ім.. М.П. Драгоманова, 2021р.).

Член науково-методичної  комісії 1 із загальної та професійної освіти МОН, 014-4 Середня освіта (математика, фізика, інформатика).

Член журі II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика» ( 12-16 березня  2018р., 11-15 березня 2019 року, ) на базі фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Член лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка http://ldf-kr.at.ua.

Публікації:

1. Кулик Л.О. Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач //Фізика та астрономія в школі. – 2003 . – №6. – С. 32 – 36.

2. Кулик Л.О. Експериментальні задачі в лабораторному практикумі з механіки. Методичні рекомендації для викладачів та вчителів фізики. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2007. – 44 с.

3. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Соловйов О.М. Самостійна робота студентів із загального курсу фізики. Методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 200 с.

4. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Христенко Т.М. Таблиці основних фізичних величин. Посібник-довідник для студентів та викладачів фізичних та загальноінженерних спеціальностей, 2007. – 292с.

5. Кулик Л. О., Благодаренко Л. Ю. Розвиток дивергентного мислення майбутніх вчителів фізики в процесі складання ними фізичних задач. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. – Частина 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 304–307.

6. Кулик Л.О. Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика / Л.О.Кулик, А.В. Ткаченко //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – С. 96-98.

7. Кулик Л.О. Механіка: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних університетів / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 84 с.

8. 4. Atamanchuk P. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / P. Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk // American Journal of Educational Research. – 2014. – Vol. 2, no. 12B (2014): PP. 28-32. – Special issue «Ensuring the quality of higher education».

9. Kulyk L., Serdiuk Z., Bodnenko T. Current issues in ensuring the quality of mathematical education: monograph;  Eds. prof. N. Tarasenkova, & L. Kyba. – Budapest : SCASPEE, 2019. – P. 25-38.

10. Кулик  Л.О. Ткаченко А. В. Бодненко Т.В.  Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці майбутніх викладачів фізики: Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 179. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С.98-105

11. Ткаченко А.В., Кулик Л.О., Бодненко Т.В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в Новій українській школі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 177. – Частина І. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019. – С. 57-61.

12. Ткаченко А.В. Кулик Л.О. Бодненко Т.В. Компетентнісний підхід до вивчення студентами фізики з використанням комп’ютерного моделювання / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб.наук.пр. –Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 370-378.

13. Акуленко І.А., Жидков О.Е., Кулик Л.О. Компетентність з організації проєктної діяльності школярів – інтегрований результат компетентнісно орієнованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (92), Issue: 228, Budapest, Balogvár u. 1., 2020 May. – С. 7-10.

14. Богатирьов О.І., Кулик Л.О., Соловйов О.М. Самостійна робота студентів із загального курсу фізики. Методичний посібник для студентів фізичних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького,–2008.– 200 с.

15. Кулик Л. О., Христенко Т. М., Ткаченко А. В., Богатирьов О. І. МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. Навчально-методичний посібник для студентів інженерних спеціальностей. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с.

16. Кулик Л.О., Ткаченко А.В., Богатирьов О.І. МЕХАНІКА : Навчально-методичний посібник для студентів напряму           підготовки 6.040203 Фізика класичних і педагогічних університетів. –    Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. –  83 с.